Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:07

Uchwała Nr XXXII/278/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski