Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.01.2007 15:09

Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2006 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9   do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 04.01.2007 15:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Izabela Gora