Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 14:45

Uchwała XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 182, art. 184 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się dochody budżetu Gminy Michałowice ogółem w wysokości 51 046 070 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.      Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  Michałowice ustawami w wysokości   1 447 771 zł,

2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  130 000 zł.

3.      Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 42 871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 

§ 2

1.      Ustala się wydatki budżetu Gminy Michałowice w wysokości 62 828 684 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.      Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości  1 447 771 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych w wysokości   130 000 zł.

 

§ 3

1.      Z dochodów budżetu Gminy przeznacza się kwotę  3 472 396 zł na spłatę części  rat kredytów i pożyczek.

2.      Deficyt budżetu Gminy (po uwzględnieniu zapisów w ust.1) w wysokości15 255 010 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w latach 2005-2006  - pożyczka na prefinansowanie ZPORR i z tytułu innych rozliczeń - z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy  zawiera załącznik Nr 3.

 

§ 4

Prognozę długu Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2006 roku  i lata następne stanowi  załącznik Nr 4.

 

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną  w wysokości   350 000 zł i rezerwę celową w wysokości  118 400 zł.

 

§6

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.      Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (art. 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

 

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i dotacje przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

 

§ 9

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11

Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12

Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1)      dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz między zadaniami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,

2)      przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

 

§ 14

Ustala się wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Michałowice w roku budżetowym 2006 do kwoty 500 000 zł.

 

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 16

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski