Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.04.2007 12:49

Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/180/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
§ 1 ust. 4 Uchwały Nr XLIII/180/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice otrzymuje brzmienie:
„Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 115/14, 117/8, 117/9 i 117/10, położonym w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, nadać nazwę „Północna”. Przebieg „ul. Północnej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 02.04.2007 12:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta