Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.07.2007 12:15

Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8  do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym 2007” do Uchwały Nr VI/338/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rokz późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 pn. „Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice” do Uchwały Nr VI/338/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rokz późniejszymi zmianami otrzymuje  brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 02.07.2007 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta