Urząd Gminy Michałowice
30.08.2007 09:27

Uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 30.08.2007 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta