Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.11.2008 16:58

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009

Projekt

Uchwała Nr __________

Rady Gminy Michałowice

z dnia ____________ r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości   71 043 186 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w wysokości         71 029 006 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości          14 180 zł.
 1. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości   1 485 621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  169 000 zł.
 1. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości   48 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

 

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości   79 075 086 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości          55 838 586 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości    23 236 500 zł.
 1. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości  1 485 621 , zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  149 000 i na  zwalczanie narkomani w wysokości  20 000 .

 

§ 3.

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości   8 031 900 , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie   12 090 828 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000 .
  1. Rozchody budżetu gminy wynoszą  5 258 928 i sfinansowane zostaną z zaciągniętych kredytów.
  2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.

 

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną  w wysokości   500 000 i rezerwę celową w wysokości  258 000 zł.

 

§ 5.

 1. Ustala się wydatki inwestycyjne,  zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 2. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 6.

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 8.

Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 9.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 10.

Ustala się plan dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 11.

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§ 12.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   500 000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie    6 831 900 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  5 258 928 zł.

 

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   500 000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę

2 000 000 zł,

 1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planowanych wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 na łączną kwotę  1 500 000 zł.

 

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 16.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Załączniki

Data publikacji: 19.11.2008 16:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski