Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.07.2009 11:47

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok
Projekt
Uchwała Nr    /       /2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia                  2009 r.
 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr ____________________ do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 23.07.2009 11:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta