Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.12.2009 10:48

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 z dnia 21 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) a także  art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie   74 772 502 zł,  z tego:

         a) dochody bieżące w kwocie           72 856 062 zł,

         b) dochody majątkowe w kwocie       1 916 440 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie   80 263 467 zł, z tego:

        a) wydatki bieżące w kwocie             57 272 270 zł,

        b) wydatki majątkowe w kwocie       22 991 197 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

1.       Ustala się deficyt   w wysokości 5 490 965 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 730 220 zł,
b) wolnych środków w kwocie              760 745 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  10 260 745 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9 500 000 zł,
b) wolne środki w kwocie                        760 745 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 769 780 zł, z tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 719 780 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie        50 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu

        w kwocie 500 000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2   ust. 1 lit. a - 4 730 220  zł,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej

      w § 2 ust. 3 lit. a, b - 4 769 780 zł.
§ 3.
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 387 800 zł,                
 
§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§ 5.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 
§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 
§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 
§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .

 
§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1.       Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej   w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2.       Zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy  i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 1 i 1 a do  niniejszej uchwały,

b)   z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa   w 2011 roku do łącznej kwoty  3 000 000. 

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4.    Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a)   dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b)     zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty  2 000 000 zł .

         
§ 10.

1.         Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2.         Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 29.12.2009 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Dariusz Ruta