Urząd Gminy Michałowice
24.03.2010 12:18

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
Projekt
Uchwała Nr    /     / 2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia  _______2010 r.
 

w sprawie  dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 dokonuje się następujących zmian:

1)       w tabeli Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)       w tabeli Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)       w załączniku Nr 1 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)       w załączniku Nr 2 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6)       w załączniku Nr 4 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

WUchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009 uchyla się załącznik nr 6.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 24.03.2010 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta