Urząd Gminy Michałowice
08.06.2011 15:46

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

  Projekt

Uchwała Nr _________

Rady Gminy Michałowice

z dnia _______________
 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                        273 633,00  zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                23 033,00   zł,
- dochody majątkowe o kwotę                       250 600,00    zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę                       559 258,00   zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                               559 258,00   zł.
 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      7 816 996,00     złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                         2 035 550,00     zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                   5 781 446,00      zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                  1 002 621,00     zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                         1 002 621,00     zł,

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2011 r. wynosi:

a)      dochody       78 881 523,79   zł,

b)      wydatki        88 896 097,79  zł,

c)      deficyt          10 014 574,00  zł.
 

§ 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)          ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 10 014 574,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 514 574,00 zł iwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 500 000 ”.

 

b)          ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 285 426,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 6 285 426,00 zł”.

 

c)          ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 2 514 574,00 zł,

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 6 285 426,00 zł.”

 

5)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

6)       w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

7)       w załączniku Nr 3 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 08.06.2011 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta