Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.12.2011 14:26

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011

 Projekt

Uchwała Nr     /     /2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia                     2011 r.
 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                             57 140,72   zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                   40 473,00  zł,
- dochody majątkowe o kwotę                             16 667,72   zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę                          200 830,72  zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                                  200 830,72  zł,

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki o kwotę                            13 558,76  złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                  13 558,76  zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                         157 248,76  zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                157 248,76  zł,

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2011 r. wynosi:

a)      dochody         79 133 939,55 zł,

b)      wydatki          89 148 513,55 zł,

c)      deficyt            10 014 574,00 zł.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 20.12.2011 14:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta