Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.12.2011 14:15

Projekt uchwały budżetowej

 Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2012
Gminy Michałowice
Nr     /      /
z dnia _____________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie                              80 720 706,53 zł,  z tego:

          1) dochody bieżące w kwocie                       80 700 706,53 zł,
          2) dochody majątkowe w kwocie                       20 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                               84 445 280,53 zł, z tego:

        1) wydatki bieżące w kwocie                        64 499 449,81 zł,
        2) wydatki majątkowe w kwocie                  19 945 830,72 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3.  Ustala się  plan wydatków  majątkowych  na  2012 rok, zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości   589,00 zł, zgodnie z tabelą  nr 1b.

 
§ 2.

1.    Ustala się deficyt w wysokości  3 724 574,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych  kredytów w kwocie   3 724 574,00 zł.

2.    Ustala się przychody  budżetu w kwocie  10 100 000,00 zł, w tymz tytułu zaciągniętych  kredytów  w   kwocie8 800 000,00 , iwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 300 000,00 .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie   6 375 426,00 zł,  z tytułu  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  6 375 426,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00  zł,  z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

5.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2   ust. 1  –  3 724 574,00  zł,

   2) na spłatę kredytów w kwocie określonej  w § 2 ust. 3  –  5 075 426,00  zł.

 
§ 3.

1.       Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości    140 000,00 zł.

2.       Ustala się rezerwę celową w wysokości 190 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu    zarządzania kryzysowego.

 
§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą  nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska orazwydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony Środowiska zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

 
§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

 
§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 8.

Ustala się plan dochodów samorządowych  jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  zgodnie zzałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§  9.

  Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1)        Zaciągania kredytów  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej   w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały.

2)   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank    prowadzący obsługę budżetu  gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

3)    Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 
§ 10.

1.         Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki

Data publikacji: 09.12.2011 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta