Urząd Gminy Michałowice
05.12.2011 13:12

Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                        1 538 685,00   zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                              1 368 255,00  zł,
- dochody majątkowe o kwotę                           170 430,00   zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę                       1 821 242,00  zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                                  171 242,00  zł,
- dochody majątkowe o kwotę                        1 650 000,00   zł,

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki o kwotę                          958 840,52  złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                698 840,52  zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                          260 000,00  zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                      1 241 397,52  zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                             1 132 397,52  zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                          109 000,00   zł,

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2011 r. wynosi:

a)      dochody         79 067 634,55 zł,

b)      wydatki          89 082 208,55 zł,

c)      deficyt            10 014 574,00 zł.

4)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5)       w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6)       w załączniku Nr 3 Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 05.12.2011 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta