Urząd Gminy Michałowice
29.12.2011 15:09

Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2012–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały   i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
 
§ 2.
1.       Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2.       Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr  IV/21/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020 z późniejszymi zmianami.
  
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r. 

Załączniki

Data publikacji: 29.12.2011 15:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta