Urząd Gminy Michałowice
02.01.2012 15:01

Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454) uchwala się, co następuje:

 
§1

Pozytywnie opiniuje się zmianę granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi: Komorów Osiedle i Granica zgodnie z przebiegiem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 02.01.2012 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta