Urząd Gminy Michałowice
27.04.2012 14:15

Uchwała Nr XV/157/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

1.      Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 49/1, 49/2 oraz 49/3, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, nadać nazwę „Cypriana Kamila Norwida”. Przebieg ulicy „Cypriana Kamila Norwida” przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki ewidencyjnej nr 844, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, nadać nazwę „Sieradzka”. Przebieg ulicy „Sieradzkiej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§2

Traci moc Uchwała Nr XVII/84/91 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 1991 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Osiedla Komorów.

 
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.04.2012 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Renata Suliga