Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.10.2012 16:45

Uchwała Nr XX/195/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część VI”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część VI”:

A.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj”;

B.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Utrata”;

C.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna”;

D.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Słoneczna”.

2.      Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych planów, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. 

3.      Ustala się, że zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.      Granice planów, o których mowa w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 4 do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XX/195/2012 z 22 października 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część VI”

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się:

 

I.       TERENY OBJĘTE ANALIZĄ:

Analizowane obszary znajdują się w Gminie Michałowice i obejmują tereny położone w obrębie geodezyjnym wieś Komorów. Granice obszarów wyznaczają odpowiednio:

A.    „Bugaj” – zachodnia granica działki nr ew. 213/1, północne granice działek nr ew. 135/2 i 220/1, wschodnie granice działek nr ew. 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1 i 228/1. Południowa granica działki nr ew. 228/1, wschodnia granica działki nr ew. 218 oraz południowe granice działek nr ew. 218, 217, 465, 216, 215, 214, 213/4, 213/3, 213/2 i 213/1 (wszystkie działki w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów);

B.     „Utrata” – wschodnia granica działek nr ew. 466/1 i 467, północne granice działek nr ew. 467, 466/1 257/1, 258/1, 261/1, 263/1, 265/2 i 266/1, wschodnie granice działek 266/1 i 392/1, rzeka Utrata, wschodnia granica działki nr ew. 448/6, granica administracyjne Gminy Michałowice, wschodnie granice działek nr ew. 446 i 445/8, wschodnia granica działki nr ew. 200/1 oraz południowa granica działki nr ew. 268 (wszystkie działki w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów);

C.    „Polna” – wschodnia, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 200/1 w obrębie geodezyjnym wieś Komorów (ulica Polna) oraz północna granica działki nr ew. 305/2 w obrębie geodezyjnym wieś Komorów

D.    „Słoneczna” – oś ulicy Turystycznej, oś ulicy Bugaj, oś ulicy Słonecznej oraz południowe granice działek nr ew. 159, 158/3, 158/2 i 158/1 w obrębie geodezyjnym wieś Komorów.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW:

Analizowane obszary znajdują się na terenie wsi Komorów. Są to tereny częściowo już zainwestowane i zabudowane. W wyznaczonych obszarach istnieją w większości zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Obszary te znajdują się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Wszystkie obszary położone są z Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Wsi Komorów. Żaden z analizowanych obszarów nie graniczy bezpośrednio z jakąkolwiek gminą sąsiednią.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie dla niewielkich części analizowanych obszarów A. i B. brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Pozostałe obszary znajdują się na terenach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Komorów – część VI obejmująca fragment wsi Komorów zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLIV/412/2006 z 13 października 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 28 listopada 2006r. Nr 243, poz. 8802).

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedur opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowanych planów wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości składanych od wielu lat w Urzędzie Gminy Michałowice.   

Zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. W związku z tym, że obecnie trwa procedura zmiany obowiązującego studium, rozpoczęta uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XI/109/2011 z 23 listopada 2011r.), stwierdza się również, że przewidywane funkcje i rozwiązania nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice po jego zmianie.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      Z-UK – tereny zieleni z usługami kultury;

4.      ZP – tereny zieleni urządzonej;

5.      ZN – tereny otwarte w ciągu rzek /pasma zieleni/ oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony;

6.      KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarach wyznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występują w większości grunty rolne, zabudowane i drogowe, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla obszaru D. wymagane będzie uzyskanie zgody na przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych. Dla części terenów w wyznaczonych obszarach odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.      

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszary miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekty planów zostaną sporządzone z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunki planów zagospodarowania będą sporządzone na mapach w skali 1:1000.

-          Do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planami zagospodarowania przestrzennego sporządzone będą prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planów wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenów objętych planami. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 29.10.2012 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 30
Autor: Jarosław Sobol