Urząd Gminy Michałowice
31.12.2012 12:58

Uchwała Nr XXIV/222/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.       Ustala się dochody w łącznej kwocie                              83 195 106,14 zł,  z tego:

          1) dochody bieżące w kwocie                          82 953 106,14 zł,

          2) dochody majątkowe w kwocie                      242 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.       Ustala się wydatki w łącznej kwocie                               87 588 006,14 zł, z tego:

        1) wydatki bieżące w kwocie                                       70 230 614,37 zł,

        2) wydatki majątkowe w kwocie                                  17 357 391,77 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3.       Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4.       Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

5.       Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  1 426 294,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.       Ustala się deficyt w wysokości  4 392 900,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych  kredytów w kwocie   4 392 900,00 zł.

2.       Ustala się przychody  budżetu w kwocie  10 400 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych  kredytów  w   kwocie 8 500 000,00 , i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 900 000,00 , zgodniez tabelą nr 3

3.       Ustala się rozchody budżetu w kwocie   6 007 100,00 zł,  z tytułu  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   6 007 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

4.       Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie500 000,00  zł,  z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

5.       Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1)         na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  w  kwocie  określonej  w  §  2  ust. 1 – 4 392 900,00 zł,

2)         na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 4 107 100,00 zł.

 

§ 3.

1.       Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości    488 000,00 zł.

2.       Ustala się rezerwę celową w wysokości  215 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu    zarządzania kryzysowego.

 

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

Ustala się plan dochodów samorządowych  jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  zgodnie zzałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1)        zaciągania kredytów  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej  w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały,

2)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3)       przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

§ 10.

1.        Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2.        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 31.12.2012 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Anna Jankowska