Urząd Gminy Michałowice
24.04.2013 10:37

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Projekt

Uchwała Nr    /    /2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia                  2013 r.

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                       34 631,oo zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                            34 631,00 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                       5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                             5 000,00 zł.

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę         185 631,00 złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                        185 631,00 zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                     156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                          156 000,00 zł.

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody           83 240 237,14  zł,

b)      wydatki            87 633 137,14 zł,

c)      deficyt                4 392 900,00 zł.

 

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

    Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

 

                 Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 24.04.2013 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Anna Jankowska