Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.11.2013 14:52

Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają: oś linii kolejowej WKD, granica administracyjna Gminy Michałowice, oś ulicy Podhalańskiej oraz oś ulicy Aleja Marii Dąbrowskiej.

4.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-A.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXIII/294/2013 z 5 listopada 2013r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”,

obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Nowa Wieś. Granice obszaru wyznaczają: oś linii kolejowej WKD, granica administracyjna Gminy Michałowice, oś ulicy Podhalańskiej oraz oś ulicy Aleja Marii Dąbrowskiej.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny intensywnie zabudowane położone w centrum Komorowa przy przystanku kolejki WKD. W wyznaczonym obszarze istnieją w przeważającej mierze zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne o charakterze budynków wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych. Budynki usługowe znajdują się przy ulicach berylowej i Podhalańskiej. W omawianym obszarze nie występują stanowiska archeologiczne objęte ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część terenu od ulicy Podhalańskiej do Kujawskiej znajduje się w granicach Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar graniczy bezpośrednio z miastem Pruszków.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie na analizowanym obszarze obowiązują dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Na terenie ograniczonym ulicami Waldemara, Mieczysława, Podhalańską i M. Dąbrowskiej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”, obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913). Na pozostałej części od 30 marca 2005r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część III”, obejmująca fragment osiedla Komorów zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XVI/109/2004 z 26 lutego 2004r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 10 sierpnia 2004r. nr 200, poz. 5351).

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      – tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych;

4.      KDL – tereny dróg publicznych lokalnych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia obszarów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planie miejscowym, jako kryteria określenia funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (m.in. w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują praktycznie wyłącznie grunty zabudowane. Tylko jedna działka posiada klasyfikację RIVb. Dla całego terenu odpowiednie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r.

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono §2 ust. 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu oraz w pkt. I niniejszych Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 14.11.2013 14:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 48
Autor: Jarosław Sobol