Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 10:44

2. Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

projekt

 

Uchwała Nr    /      /2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia                2014 r.

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                         9 078 118,21 zł, w tym:              

- dochody bieżące o kwotę                               4 295 390,95 zł,

- dochody majątkowe  o kwotę                        4 782 727,26 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                        1 136 016,26 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                1 136 016,26 zł.

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki ogółem o kwotę          14 850 040,15 złw tym:                

- wydatki bieżące o kwotę                               1 139 775,15 zł,

- wydatki inwestycyjne o kwotę                    13 710 265,00 zł                                               

b)     zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę           2 033 240,78 zł w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                               1 183 240,78 zł

- wydatki inwestycyjne o kwotę                        850 000,00 zł     

                                        

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2014 r. wynosi:

a)      dochody           96 852 061,29 zł,

b)      wydatki          105 768 019,05 zł,

c)      deficyt               8 915 957,76 zł.

 

W § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)          ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 8 915 957,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 444 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 471 957,76 zł”.

b)          ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 471 957,76 zł, z tytułu zaciągniętych  kredytów  w kwocie 5 000 000,00 zł  i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 471 957,76 , zgodnie z załącznikiem nr 5,

c)          ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3”Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 556 000,00 zł,  z tytułu  spłaty    otrzymanych kredytów w kwocie  4 556 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

d)          ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 –

444 000,00 zł,

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 4 556 000,00 zł.”

 

w tabeli nr 1b Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do  niniejszej uchwały,

 

w tabeli Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do  niniejszej uchwały,

 

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

 

w tabeli Nr 2b  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do  niniejszej uchwały,

 

w tabeli Nr 4 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2014 rok,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 06.06.2014 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Anna Jankowska