Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 13:53

Zarządzenie Nr 196/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

Gmina Michałowice przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomości wykazane w wykazie nr 3/2003 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz nr 3/2003 wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach.

Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej – Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski