Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 13:01

Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2004r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na nieruchomości będące własnością lub we władaniu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z §2, ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz.30 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Określam w drodze regulaminu szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania przetargów na nieruchomości będące własnością lub we władaniu Gminy Michałowice, zwanym dalej regulaminem.

 

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik

do zarządzenia Nr 15/2004

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 15 stycznia 2004 r.

 

REGULAMIN

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW

NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ LUB WE WŁADANIU

GMINY MICHAŁOWICE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1.   

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania przetargów na nieruchomości będące własnością lub we władaniu Gminy Michałowice.

 

§2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami),

2)      "rozporządzeniu" - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz.30 ze zmianami),

3)      "Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Michałowice,

4)      "nieruchomości" - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

5)      "zagospodarowaniu nieruchomości" - należy przez to rozumieć sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz wydzierżawianie lub najem nieruchomości będących własnością lub we władaniu Gminy,

6)      "Wójcie Gminy" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Michałowice.

 

Rozdział 2

Tryb zagospodarowania nieruchomości

 

§3.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących własność Gminy, następuje w drodze przetargu, organizowanego przez Wójta Gminy, na zasadach określonych w regulaminie, o ile ustawa lub inne przepisy nie przewidują trybu bezprzetargowego.

 

§4.

Wydzierżawianie lub oddanie w najem nieruchomości, będących własnością lub we władaniu Gminy, może nastąpić w drodze przetargu, organizowanego przez Wójta Gminy na zasadach określonych w regulaminie.

 

Rozdział 3

Formy przetargu

 

§5.

Wójt Gminy przeprowadza przetarg w formie:

1)         przetargu ustnego nieograniczonego,

            2)         przetargu ustnego ograniczonego,

            3)         przetargu pisemnego nieograniczonego,

4)                 przetargu pisemnego ograniczonego.

 

§6.

Przetarg ustny ograniczony lub nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

 

§7.

Przetarg pisemny ograniczony lub nieograniczony ma na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§8.

Wyboru formy przetargu dokonuje Wójt Gminy.

 

Rozdział 4

Ogłoszenie o przetargu

 

§9.

Przetarg ogłasza Wójt Gminy.

 

§10.

Ogłoszenie o przetargu, Wójt Gminy, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

§11.

W przypadku sprzedaży lub oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, ogłoszenie o przetargu, Wójt Gminy, podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 4 ustawy.

 

§12.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w gablocie przed wejściem do siedziby Urzędu Gminy Michałowice, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

 

§13.

W przypadku przetargu, w którym cena wywoławcza jest większa od 50.000 zł, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się dodatkowo w prasie lokalnej.

 

§14.

W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na kilka nieruchomości.

 

Rozdział 5

Komisja przetargowa

 

§15.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób.

 

§16.

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza Wójt Gminy Michałowice.

 

§17.

Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyłączeniem formy przetargu ustnego.

 

§18.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.

 

§19.

Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół  z przeprowadzonego przetargu, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

 

§20.

Protokół z przeprowadzonego przetargu powinien zawierać następujące informacje:

       1)  termin i miejsce przetargu,

       2)  oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,

       3)  o obciążeniach nieruchomości,

       4)  o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem,

       5)  o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową, wraz z uzasadnieniem,

       6)  najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub informację o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,

       7)  imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,

       8)  imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.

 

Rozdział 6

Warunki uczestnictwa w przetargu

 

§21.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu oraz zostaną dopuszczone przez komisję.

 

§22.

Termin wpłaty wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

 

§23.

Wójt Gminy ustala wysokość wadium.

Wysokość wadium w przypadku sprzedaży lub oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste nie może być niższa niż 5% ceny wywoławczej i wyższa niż 20% tej ceny.

 

§24.

Wadium może być wnoszone w gotówce, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.

 

§25.

Wójt Gminy podaje w ogłoszeniu o przetargu wybrane formy wnoszenia wadium.

 

§26.

Wadium zwraca się, z zastrzeżeniem § 27, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,  jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

§27.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W przypadku dzierżawy lub najmu nieruchomości wadium zalicza się na poczet  czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu, bądź na poczet kaucji za nieruchomość.

 

§28.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym osobom.

 

Rozdział 7

Przetarg ustny nieograniczony

 

§29.

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje, zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

 

§30.

Przewodniczący komisji przyjmuje pisemne oświadczenia oferentów o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem formalno-prawnym nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

§31.

Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

§32.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

 

§33.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

§34.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

§35.

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

Rozdział 8

Przetarg ustny ograniczony

 

§36.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadza się, jeżeli warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

 

§37.

W ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, oraz uzasadnienie wyboru formy przetargu.

 

§38.

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, i dopuszcza do udziału w przetargu, wywieszając listę osób dopuszczonych w siedzibie gminy, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

§39.

Przetarg może się odbyć, chociażby dopuszczono do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przepisach rozdziału 7.

 

§40.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 7.

 

Rozdział 9

Przetarg pisemny nieograniczony

 

§41.

Oferty są składane w formie pisemnej.

 

§42.

Oferty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

§43.

Oferta powinna zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2)  datę sporządzenia oferty,

3)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz stanem formalno-prawnym nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4)  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, a w przypadku wydzierżawienia lub oddania w najem, oferowany miesięczny czynsz,
5)  oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

 

§44.     

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

 

§45.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

§46.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

2. W części jawnej komisja przetargowa:

  1)  stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

  2)  ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

  3)  otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,

  4)  przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

  5)  zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

  6)  zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

§47.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

  1)  nie odpowiadają warunkom przetargu,

  2)  zostały złożone po wyznaczonym terminie,

  3)  nie zawierają danych wymienionych w § 43 lub dane te są niekompletne,

  4)  są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

§48.

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

  1)  dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

  2)  sporządza protokół przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 20.

 

§49.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.

 

§50.

1.W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

2. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

3. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przepisy rozdziału 7 stosuje się odpowiednio.

 

§51.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 

§52.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Rozdział 10

Przetarg pisemny ograniczony

 

§53.

Pisemny przetarg ograniczony przeprowadza się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

 

§54.

W ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, oraz uzasadnienie wyboru formy przetargu.

 

§55.

W celu dopuszczenia osób do przetargu, oferty pisemne powinny być złożone w podwójnej, zamkniętej kopercie, której zawartość określa się w ogłoszeniu o przetargu.

 

§56.

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, listę osób dopuszczonych wywiesza się w gablocie przed wejściem do siedziby Urzędu Gminy Michałowice, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

§57.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przepisach rozdziału 9.

 

§58.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9.

 

Rozdział  11

Zawarcie umowy

 

§59.

Wójt Gminy jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

§60.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §59, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

           

§61.

Osoba, która wygra przetarg na dzierżawę lub najem nieruchomości, zobowiązana jest do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu w formie pisemnej w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Po upływie tego terminu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

§62.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

§63.

Opłaty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

 

§64.

Zawarcie umowy, w formie aktu notarialnego, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste jest możliwe, jeżeli wpłynie całość kwoty ceny sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na konto Gminy nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy.

 

Rozdział  12

Postanowienia końcowe

 

§65.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą lub żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

§66.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 

§67.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

 

§68.

Wójt Gminy może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

 

§69.

W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w § 67, właściwy organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Data publikacji: 28.07.2006 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Marcin Walichnowski