Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 12:59

Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Nr 0011/8/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0011/8/04Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia2004 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnegowprowadza się następujące zmiany:


1)w § 25 wpkt 9 skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „i w § 29 pkt.11”


2)w § 29 w pkt 11 po wyrazie „nieruchomości” skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „oraz prowadzenie spraw związanych z egzekucją tych opłat”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 24.08.2016 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:19
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski