Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 12:54

Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2004r.

Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2004r.
Zarządzenie Nr 38/04

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 27 lutego 2004 r.


w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Michałowice oraz wysokości opłat z tytułu kosztów poniesionych w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymizmianami) oraz art. 8 ust. 4 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie doinformacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wprowadzam zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Michałowice stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 2. Zatwierdzam wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 38/04
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 27.02.2004 r.


Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Michałowice oraz wysokości opłat z tytułu kosztów poniesionych w tym zakresie.

 

§ 1.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej jest ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 2.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. W szczególności informację publiczną stanowią informacje dotyczące wykonywania zadań publicznych oraz majątku publicznego. Informacją publiczną są zawsze informacje wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy.

 

§ 3.

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorcarezygnują z przysługującego im prawa.
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.


§ 4.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 2. wglądu do dokumentów urzędowych;
 3. dostępu do posiedzeń Rady Gminyi komisji Rady Gminy.

 

§ 5.

 1. Informacja przetworzona to taka, której udostępnienie wymaga zebrania lub zsumowania informacji znajdujących się w dokumentach dostępnych w Urzędzie.
 2. Udostępnienie informacji przetworzonej wymaga oceny czy udostępnienie takiej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W związku z tym należy uwzględnić między innymi: zakres informacji i celowość działania związanego z przetwarzaniem informacji.
 3. Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej wymaga wskazania w uzasadnieniu, dlaczego udostępnienie takiej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 4. Informacja przetworzona, która powstała dla potrzeb działania Urzędu, a także informacja przetworzona już choćby raz udostępniona, a która jest nadal aktualna traci charakter informacji przetworzonej i jest udostępniana w zwykłym trybie.

 

§ 6.

Udostępnienie informacji publicznej następuje:

 1. poprzez Biuletyn Informacji Publicznej;
 2. na wniosek;
 3. poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

 

§ 7.

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Jeżeli wniosek ma charakter ustny, o ile to jest możliwe, informacjapowinna być udostępniona niezwłocznie ustnie lub pisemnie. Jeżeli ze względu na okoliczności sprawy informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, należy pouczyć wnioskodawcę o możliwości wniesienia wniosku pisemnego.
 3. Wniosek pisemny wymagany jest wyłącznie wtedy, kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej. Ocena czy informacja może być udzielona niezwłocznie należy do osoby zobowiązanej do udzielenia informacji.
 4. Udostępnienie informacji na wniosek pisemny następuje zawsze na piśmie.

 

§ 8.

 1. Wniosek powinien zawierać oznaczenie osoby lub podmiotu będącego wnioskodawcą, treść kierowanego pytania, podpis. Wnioskodawca może ponadto określić formę, w jakiej domaga się udostępnienia informacji.
 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien być zawsze zgłaszany w języku polskim.
 3. Wzór formularza wniosku określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 4. Formularz jest dostępny w Referatach Urzędu, a także na stronie internetowej Gminy.
 5. Nie złożenie wniosku na formularzu nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia sprawy.

 

§ 9.

Dopuszcza się możliwość kserowania informacji albo jej wydruk lub przesłanie informacji publicznej albo jej przeniesienie na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

 

§ 10.

Tworzy się rejestr wniosków o udostępnienie informacji. Rejestr prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu.

 

§ 11.

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie udostępnienia informacji nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

§ 12

Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:

 1. informacja ustna,
 2. wgląd do dokumentów urzędowych,
 3. wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
 4. wywieszenie informacji na tablicach,
 5. przegranie informacji na nośnik wnioskodawcy w ramach możliwości technicznych Urzędu, po uprzedniej kontroli antywirusowej nośnika,
 6. przesłanie informacji nieprzetworzonej pocztą elektroniczną,


Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się od wnioskodawcy opłatę,

 1. kserokopia 1 strony formatu A-40,30 zł,
 2. kserokopia 1 strony formatu A-30,60 zł
 3. przeniesienie informacji na dyskietkę będącą własnością urzędu gminy 2,00 zł
 4. za 1 godz. pracy urzędnika w przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy, polegającej na udostępnieniu informacji przetworzonej

wskazanej we wniosku 20,00 zł

przesłanie informacji pocztą - w wysokości opłaty pocztowej stanowiącej koszt nadania listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

Opłaty wnosi się do kasy urzędu za pokwitowaniem lub na rachunek bankowy urzędu.


W sytuacji określonej w ust. 2 należy przestrzegać następującego trybu postępowania:

 1. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty;
 2. udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Nie udostępnia się informacji w formie wskazanej we wniosku, jeżeli wnioskodawca nie wniósł opłaty.

 

§ 13.

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba, że posiadane środki techniczne tego nie umożliwiają.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub, w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
 3. W przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się wydając decyzję.
   

§ 14.

 1. Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska odpowiadają za sprawne i terminowe przekazywanie informacji publicznych podlegających udostępnieniu w BIP z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej.
 2. Tworzy się rejestr dokumentów udostępnionych. Rejestr prowadzi każdy referat w zakresie swojej dokumentacji. Rejestr ten obejmuje także rejestr udostępnionych informacji publicznych będących informację przetworzoną.
 3. Na każdym udostępnionym dokumencie sporządza się adnotację o jego udostępnieniu.

 

§ 15.

 1. Posiedzenia Rady Gminy oraz komisji Rady Gminysą jawne i dostępne.
 2. Informacje o terminach posiedzeń Rady Gminy i komisji Rady Gminy oraz ich przedmiocie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Rady.
 3. Ograniczenie dostępu do posiedzeń tych organów z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego dostępu tylko wybranym podmiotom.
 4. Z posiedzeń Rady Gminy sporządza się protokoły, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
 5. Z posiedzeń komisji Rady Gminy sporządza się protokoły, które są udostępniane do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu przez pracownika Biura Rady Gminy Michałowice.

 

§ 16.

Informacje publiczne są także udostępniane poprzez wyłożenie lub wywieszenie na tablicach znajdujących się w Urzędzie. W ten sposób upowszechniane są w szczególności podstawowe informacje związane z pracą Urzędu.

 

§ 17.

Informacje publiczne, które zostały udostępnione na wniosek lub poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych są oznaczane następującymi danymi:

 1. podmiot udostępniający informację,
 2. określenie tożsamości osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 3. określenie tożsamości osoby, która udostępniła informację (oznaczenie pracownika);
 4. datę udostępnienia.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 85
Autor: Marcin Walichnowski