Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 13:17

Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2004r.

w sprawie określenia na rok 2004 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemieszkalnymi nie stanowiącymi odrębnego przedmiotu własności, będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemieszkalnymi nie stanowiącymi odrębnego przedmiotu własności

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

Stosuje się miesięczne stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemieszkalnymi nie stanowiącymi odrębnego przedmiotu własności, zwanymi dalej "budynkami", będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice określone w załączniku do niniejszego zarządzenia, zwanym dalej "załącznikiem".

 

§ 2

W przypadku, gdy grunt niezabudowany lub zabudowany budynkiem będzie wydzierżawiony z przeznaczeniem na więcej niż jeden sposób wykorzystania, należy stosować stawki czynszu określone w załączniku, proporcjonalnie do zajętej powierzchni gruntu niezabudowanego lub zabudowanego budynkiem.

 

§ 3

Stawki czynszu określone w pkt 1, 3 i 4 tabeli w załączniku obniża się o 20% dla mieszkańców Gminy Michałowice.

 

§ 4

W przypadku, gdy grunt niezabudowany lub zabudowany budynkiem będzie wydzierżawiony z przeznaczeniem innym niż wymienione w załączniku, stawkę czynszu określi Wójt Gminy.

 

§ 5

Do kwoty czynszu  naliczonego wg stawek określonych w załączniku dolicza się podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Miesięczne stawki czynszu określone w załączniku podwyższa się o 100% przy naliczaniu opłat za bezumowne korzystanie z gruntów niezabudowanych lub zabudowanych budynkiem. .

 

§ 7

Stawki czynszu określone w załączniku należy stosować do umów dzierżawy zawartych od 2002 roku i zawieranych od 02 stycznia 2004 roku.

 

§ 8

Stawek czynszu określonych w załączniku nie stosuje się do czynszu z tytułu dzierżawy gruntu niezabudowanego lub zabudowanego budynkiem, ustalonego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

 

§ 9

Czynsz, o którym mowa w § 8, podlega corocznej aktualizacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w przypadku, gdy wskaźnik ten jest dodatni.

 

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2004

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 14 stycznia  2004r.

 

w  sprawie określenia na rok 2004 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i budynków niemieszkalnych będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice.

 

 

 

L.p.

 

 

Sposób wykorzystywania       dzierżawionego gruntu, budynku

Miesięczne stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów, budynków położonych

 

Uwagi

na terenie ew. osiedli 

zł/m2

na terenie ew. wsi

zł/m2

1

2

3

4

5

1.

Grunt pod rekreację, ogrody przydomowe, uprawy rolne:

-   wykorzystywany do celów zarobkowych

- wykorzystywany do celów niezarobko-wych

-   inny ( np. na nieużytkach )

 

 

0,20

 

0,10

0,05

 

 

0,10

 

0,10

0,05

 

2.

Składowiska i zaplecza związane z:

-          budownictwem mieszkalnym indywidualnym i infrastrukturą z nim związaną,

-          inną infrastrukturą.

 

 

 

1,50

3,00

 

 

 

1,50

2,00

 

3.

Handel, usługi, produkcja :

-          całoroczne,

-          prowadzone w budynkach

-          na gruncie (w budynku dzierżawcy lub bez budynku)

-          sezonowe  (do 6 miesięcy).

-          prowadzone w budynkach

-          na gruncie (w budynku dzierżawcy lub bez budynku)

 

 

10,00(*)

  7,00

 

 

5,00(*)

3,50

 

 

7,00(*)

5,00

 

 

3,50(*)

2,45

 

4.

Dojścia i dojazdy

 

0,20

0,10

 

5.

Garaże

 

2,00

1,50

wraz z terenem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania

6.

Maszty i inne urządzenia telefonii, radiofonii,  telewizji:

-          na budynkach,

-          w budynkach

-      na gruncie.

 

 

100,00

100,00(*)

 35,00

 

 

100,00

100,00(*)

 35,00

wraz z terenem przyległym, niezbędnym do ich obsługi

7.

 

Nośniki reklam- w tym:

- za grunt o powierzchni do 10  m2,

- za każdy 1m2 gruntu powyżej 10 m2

 

 

25,00

 7,00

 

20,00

 5,00

-wraz z terenem przyległym, niezbędnym do ich obsługi,

- poza pasem drogowym

8.

Zbiorniki wodne

0,01

0,01

wraz z terenem przyległym,

9.

Urządzenia techniczne dla potrzeb mieszkańców gminy

 

0,05

0,05

wraz z terenem przyległym, niezbędnym do ich obsługi

Podane stawki czynszu dzierżawnego nie zawierają 22 % podatku od towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. VAT).

 

(*) - powierzchnia budynku liczona po jego obrysie

Data publikacji: 28.07.2006 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski