Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 12:26

Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia na rok 2005 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów.

Na   podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

Stosuje się miesięczne stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia zwanym dalej "załącznikiem".

 

§ 2

W przypadku, gdy określony grunt będzie wydzierżawiony z przeznaczeniem na więcej niż jeden sposób wykorzystania, należy stosować ustalone w załączniku stawki czynszu proporcjonalnie do zajętej powierzchni gruntu.

 

§ 3

Stawki czynszu podane w pkt 1, 3 i 4  tabeli w załączniku obniża się o 20 % dla mieszkańców Gminy Michałowice.

 

§ 4

W przypadku, gdy określony grunt będzie wydzierżawiony z przeznaczeniem innym niż wymienione w załączniku, stawkę czynszu dzierżawnego dla tego gruntu określi Wójt Gminy.

 

§ 5

Do czynszu dzierżawnego dolicza się podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Miesięczne stawki czynszu ustalone w załączniku podwyższa się o 100 % przy naliczaniu opłat za bezumowne korzystanie z gruntów.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Marcin Walichnowski