Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 12:00

Zarządzenie Nr 123/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Gmina Michałowice przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu część nieruchomości zamieszczonej w “Wykazie nr 3/2005 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Michałowice”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Gmina Michałowice przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomości zamieszczone w “Wykazie nr 4/2005 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem przez Gminę Michałowice”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykazy wymienione w § 1 i § 2 zarządzenia wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach.

Informację o wywieszeniu wykazów zamieszcza się w na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Michałowice oraz w prasie lokalnej.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/ 2005
Wójta Gminy Michałowice 
z dnia sierpnia 2005 r.

 

Wykaz nr 3/2005

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Michałowice.

 

 1. Nieruchomość położona w Granicy gm. Michałowice (obręb ewidencyjny – wieś Granica)

 

 1. oznaczenie nieruchomości:

  Działka ew. nr 641, o pow. 0,1600 ha, położona w Granicy gm. Michałowice przy ulicy Cisowej, będąca własnością Gminy Michałowice, uregulowana w księgi wieczystej KW nr 18554 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział ksiąg Wieczystych. Złożony został wniosek o przeniesienie działki z ww. księgi wieczystej do księgi wieczystej KW nr 10594.
   
 2. opis nieruchomości:

  Działka niezabudowana porośnięta drzewami owocowymi, nieuzbrojona, posiadająca dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w ulicy: wodociąg, gaz prąd. Grunt działki jest całkowicie zadrzewiony brzozami. Ulica Cisowa ma nieutwardzoną powierzchnię.
   
 3. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

  Teren działki przeznaczony jest częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a częściowo pod publiczną drogę dojazdową (poszerzenie ulicy Cisowej).

 

 1. cena nieruchomości:

   

  cena wywoławcza 1 metra kwadratowego działki wynosi 153,00 zł.

  ceną sprzedaży będzie najwyższa cena uzyskana w przetargu.

   

 2. informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
   

 

Część działki pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu niniejszego .

 


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr …../ 2005
Wójta Gminy Michałowice
z dnia sierpnia 2005 r.

 

Wykaz nr 4/2005

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem przez Gminę Michałowice.

 

I.

 

oznaczenie nieruchomości wg KW i ew. gr.

działka ew. nr 772, brak urządzonej księgi wieczystej,

Obręb ew.: wieś Granica gm. Michałowice

Powierzchnia

powierzchnia 0,04 ha

opis nieruchomości

Działka niezabudowana, położona w Granicy między ulicą Dębową a ulica Skośną.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Teren przeznaczony do przyłączenia do działek sąsiednich w celu podniesienia ich wartości użytkowej i estetycznej

wysokość opłat

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny z góry, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

zasady aktualizacji opłat

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Południowa część działki położona przy dz. ew. nr 905 i 777 przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, w celu przyłączenia do dz. ew. nr 905

 

 

II.

 

oznaczenie nieruchomości wg KW i ew. gr.

 KW 35195, działka ew. nr 293/1,

obręb ew.: wieś Michałowice Osiedle

Powierzchnia

 556 m2

opis nieruchomości

Działka położona w Michałowicach osiedlu przy ul. Raszyńskiej nr 34, zabudowana budynkiem Urzędu Gminy Michałowice.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Teren Urzędu Gminy Michałowice. 

wysokość opłat

 Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny z góry, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

zasady aktualizacji opłat

 Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w najem

Część lokalu – korytarza o pow. 4 m2 na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice przeznaczona do oddania w najem na okres do 3 lat pod prowadzenie działalności gospodarczej – umowy ubezpieczeniowe.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach (05-816 Michałowice ul. Raszyńska 34) zostały wywieszone, na okres od dnia 26 sierpnia 2005r. do dnia 15 września 2005r., wykaz nr 3/2005 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykaz nr 4/2005 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem przez Gminę Michałowice.

 

Nieruchomość położona w Granicy (obręb ewidencyjny – wieś Granica)

 

 1. oznaczenie nieruchomości:
  działka ew. nr 772, o pow. 0.04ha, brak urządzonej księgi wieczystej
   
 2. opis nieruchomości:

  Działka położona jest w Granicy między ul. Dębową a ul. Skośną.. Do wydzierżawienia przeznaczona jest część działki o pow. 110m2, przylegająca do działki ew. nr 776/2, niezabudowana.
   
 3. przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

  Dla terenu, na którym położona jest działka 772, w Granicy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
   
 4. stawka miesięczna za czynsz dzierżawny z powierzchni nieruchomości:

  na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice .
   
 5. terminy wnoszenia opłat

  czynsz płatny z góry, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

 

 1. zasady aktualizacji opłat

  czynsz będzie aktualizowany z dniem 1 stycznia każdego roku zgodnie z obowiązującymi na dany rok stawkami czynszu z tytułu dzierżawy
   

 2. informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

  działka przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Data publikacji: 28.07.2006 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 59
Autor: Marcin Walichnowski