Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 11:59

Zarządzenie Nr 149/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 149/2005

Wójta Gminy Michałowice

z dnia  22 września 2005 r.

 

w sprawie procedury aktualizacji kart usług

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Celem wprowadzenia procedury aktualizacji kart usług jest  monitorowanie zgodności kart z przepisami prawa, aktualizacja innych danych zawartych w karcie oraz uzupełnienie katalogu o karty usług dotychczas w nim nie ujęte.
 

§ 2

1. Za aktualizację kart odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Nadzór nad procesem aktualizacji kart usług sprawuje Sekretarz Gminy.

 

§ 3

1.      Aktualizacja kart jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W przypadku zmiany przepisów wpływających znacząco na treść karty usług osoby odpowiedzialne przedstawiają Sekretarzowi Gminy zaktualizowaną kartę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmiany.

3.      W przypadku wprowadzenia nowych usług świadczonych z istotną częstotliwością, osoby odpowiedzialne przedstawią Sekretarzowi Gminy  wzór karty usług w terminie do 1 miesiąca od wprowadzenia usług.

4.      Do końca listopada każdego roku osoby odpowiedzialne przedstawiają Sekretarzowi Gminy krótki raport o stanie aktualności kart usług realizowanych w ich komórkach.

5.      Jeżeli zmian wymagają niewielkie fragmenty kart należy to zaznaczyć w raporcie. W przypadku istotnych zmian należy przedłożyć wzór zaktualizowanej karty.

 

§ 4

Interesanci mają możliwość i prawo oceny kart usług poprzez ankietę dostępną w Urzędzie oraz na stronie internetowej Gminy www.michalowice.pl

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 28.07.2006 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Marcin Walichnowski