Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 11:58

Zarządzenie Nr 150/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Zarządzenie Nr  150/2005

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 23 września 2005r.

 

w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadzam obowiązek informowania mieszkańców Gminy Michałowice o dochodach i wydatkach w formie informatora budżetowego.

 

§ 2.

 

Informator budżetowy, o którym mowa w §1 publikowany będzie pod nazwą „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” w biuletynie Gminy Michałowice oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 

1.      Informator budżetowy publikowany będzie corocznie do 30 czerwca

2.      Procedury tworzenia informatora budżetowego stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy Michałowice.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do zarządzenie Nr  150/2005

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 23 września 2005r.

 

w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 

Procedura wprowadzenia informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 

§ 1.
 

Cel wprowadzenia informatora budżetowego

Informator budżetowy ma umożliwić mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.

 

§ 2.
 

Zasady tworzenia informatora

Procedura reguluje zasady tworzenia informatora budżetowego, które obejmują:

1.      Powołanie zespołu tworzenia informatora

2.      Zebranie danych do informatora

3.      Tworzenie informatora

4.      Rozpowszechnianie informatora

 

§ 3.

 

Opis działań w ramach zadania

3.      Wójt Gminy corocznie zarządzeniem powołuje zespół zadaniowy do opracowania informatora budżetowego

4.      Zespół zadaniowy opracowuje harmonogram realizacji zadania

5.      Zespół określa zawartość i formę informatora

6.      Zespół zbiera dane do informatora

7.      Zespół pisze projekt informatora

8.      Zespół konsultuje zawartość informatora z mieszkańcami, urzędnikami i radnymi

9.      Zespół nanosi poprawki i opracowuje ostateczną wersję informatora

10.  Rozpowszechnienie informatora następuje poprzez radnych, sołtysów, inforamacje zawarte w Biuletynie Gminy Michałowice oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Michałowice

11.  Zespół analizuje skutecznośc rozpowszechniania

Data publikacji: 28.07.2006 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Marcin Walichnowski