Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 12:25

Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Michałowice nadanym Zarządzeniem Nr 0011/8/04 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia  2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     W § 7 ust. 2 pkt. 12 lit. d otrzymuje brzmienie„e) Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego,”

2)     W § 7 ust. 2 pkt. 12 skreśla się lit. f,

3)     W § 8 pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych, Programów i Funduszy Unii Europejskiej”

4)     W § 22 ust 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Programów i Funduszy Unii Europejskiej”,

5)     W § 22 ust 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego,

6)     W § 22 ust. 1 skreśla się pkt 18,

7)     § 39 otrzymuje brzmienie:

„ § 39 Do zadań stanowiska ds. Zamówień Publicznych, Programów i Funduszy Unii Europejskiej   należy:

1)        prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,

2)        prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,

3)        współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

4)        przygotowywanie  dokumentów  niezbędnych  do  prac  Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,

5)        prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

6)        gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu

7)        nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy,

8)        archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w urzędzie gminy,

9)        bieżące monitorowanie i informowanie Wójta oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej,

10)    prowadzenie bazy danych złożonych projektów,

11)          przygotowanie aplikacji dla wybranych przez Urząd projektów,

12)    planowanie przygotowania niezbędnych  dokumentów  strategicznychprawidłowej absorpcji środków pomocowych.

13)          koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektów.

14)    bieżące nadzorowanie  zgłoszonych do dofinansowania ze środkówpomocowych Unii Europejskiej projektów Gminy.

15)    przygotowywanie okresowych i bieżących informacji w zakresie udziału Polski w programach wspólnotowych UE, w szczególności w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Michałowice,

8) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40 Do zadań stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego należy:

1)   z zakresu kontroli wewnętrznej:

a)      opracowywanie rocznych planów kontroli,

b)      dokonywanie kontroli w urzędzie gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez wójta gminy oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,

c)      ustalenia stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,

d)      opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli,

e)      opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do akceptacji przez Wójta,

2)   z zakresu audytu wewnętrznego:

a)      przygotowanie planu audytu wewnętrznego,

b)      przygotowanie programu zadania audytowego,

c)      prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,

d)      badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

e)      dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur,

f)        dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,

g)      sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego.

9) § 41 skreśla się.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 r.

Data publikacji: 28.07.2006 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski