Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.10.2006 11:23

Zarządzenie Nr 122/2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Urzędowi Gminy Michałowice nadaje się regulamin organizacyjny w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 0011/8 /04 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia   2004 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego z późniejszymi zmianami.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 sierpnia 2006 r.
 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 122/2006
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 4 sierpnia 2006 r,
 
REGULAMIN    ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY MICHAŁOWICE
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Michałowice,
2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Michałowice,
3)      Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Pełnomocniku Wójta – należy przez to rozumieć odpowiednio – Wójta Gminy Michałowice, Zastępcę Wójta Gminy Michałowice, Sekretarza Gminy Michałowice, Skarbnika Gminy Michałowice, Pełnomocnika Wójta Gminy Michałowice,
4)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Michałowice,
5)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Michałowice,
6)      Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć referat, wieloosobowe lub jednoosobowe samodzielne stanowisko pracy.
 
§ 3
1.      Urząd Gminy jest aparatem wykonawczym Wójta Gminy realizującym zadania wynikające z zakresu kompetencji Wójta Gminy, a także związane z obsługą Rady Gminy.
2.      W szczególności Urząd realizuje zadania:
1)       własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych,
2)       zlecone z zakresu administracji rządowej,
3)       powierzone, wynikające z zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
4)       wynikające z uchwał i stanowisk Rady Gminy oraz   zarządzeń i decyzji Wójta Gminy.
3.      Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4.       W Urzędzie obowiązuje instrukcja kancelaryjna dla urzędów gmin oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 
§ 4
1.      Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2.      Siedzibą Urzędu są Michałowice ul. Raszyńska 34.
3.      Stanowisko ds. Kultury i Spraw Społecznych ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Szkolnej 1,
4.      Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i  Audytu Wewnętrznego  oraz filia Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mają swoją siedzibę w Komorowie przy ul. Głównej 38.
§ 5
Urząd czynny jest w dni robocze w godzinach:
1)      poniedziałek 900 – 1800
2)      wtorek, środa, czwartek, piątek 800 – 1600
ROZDZIAŁ II
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA,
SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY
 
§ 6
Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta,Sekretarza i Skarbnika
 
§ 7
1.    Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie Gminy.
2.      Do zakresu zadań Wójta jako Kierownika Urzędu należy:
1)       kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
2)       składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
3)       podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4)       wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5)       zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6)       okresowe zwoływanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7)       rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
8)       czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
9)       prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10)   upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
12)   pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
a)      Referatem Geodezji i Rolnictwa,
b)      Stanowiskiem ds. Obrony Cywilnej i BHP,
c)      Stanowiskiem ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego,
d)      Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego,
e)      Radcami prawnymi,
f)       Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,
g)      Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych,
 
§ 8
Zastępca Wójta wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:
1)      zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
2)      aprobuje, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji i remontów.
3)      składa, w imieniu gminy, w przypadku udzielenia upoważnienia wójta, oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem,
4)      koordynuje prace związane z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
5)      współpracuje ze skarbnikiem gminy w przygotowaniu i realizacji budżetu gminy w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i gospodarki komunalnej,
6)      w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi sprawy z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gazową, gospodarka wodno- ściekowa),
7)      wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
8)      pełni bezpośredni nadzór nad:
a)      Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
b)      Referatem Inwestycji i Remontów,
c)      Referatem ds. Zamówień Publicznych i  Programów Unii Europejskiej,
 
§ 9
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1)      opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników,
2)      ustalanie, w porozumieniu z Wójtem, zakresów działania komórek organizacyjnych,
3)      planowanie i analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu,
4)      organizacja i koordynowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
5)      przyjmowanie ustnych oświadczeń woli,
6)      nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
7)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
8)      przeprowadzanie kontroli wykonywania czynności określonych w Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Gminy Michałowice, a w szczególności terminowości udzielania odpowiedzi na pisma,
9)      prowadzenie rejestru przepisów gminnych,
10) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
11) prowadzenie zbioru przepisów prawnych oraz przekazywanie komórkom organizacyjnym stosownych informacji w zakresie zmiany tych przepisów,
12) prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
13) utrzymywanie kontaktów z samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy,
14) nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego,
15) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta.
16) bezpośredni nadzór nad:
a)        Referatem Administracyjno-Organizacyjnym,
b)       Referatem Spraw Obywatelskich,
c)        Biurem Rady,
d)       Stanowiskiem ds. Kultury i Spraw Społecznych
 
§ 10
Do zadań Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Budżetu należy w szczególności:
1)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości Gminy,
3)      opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy,
4)      prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu,
5)      przygotowanie projektu budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu,
6)      prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania,
7)      nadzór nad sporządzaniem dokumentów sprawozdawczości budżetowej Gminy,
8)      nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy,
9)      kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
10) współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankami,
11) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta,
12) bezpośredni nadzór nad:
a)         Referatem Budżetu i Finansów
b)       Referatem Sprawozdawczości Finansowej i Analiz
 
ROZDZIAŁ III
ZASADY PODPISYWANIA PISM 
 
§ 11
Wójt podpisuje:
1)       zarządzenia, regulaminy,
2)       pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3)       pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie bieżącej działalności gminy,
4)       odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu Gminy,
5)       decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
6)       pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,
7)       pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji,
8)       odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, które w razie potrzeby są formułowane na piśmie,
9)       inne pisma, jeżeli ich podpisywanie Wójt zastrzegł sobie,
10)   umowy i pisma z zakresu prawa pracy.
 
§ 12
Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań nie zastrzeżone do podpisu Wójta.
 
§ 13
Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują:
1)      pisma związane z zakresem działania komórek organizacyjnych nie zastrzeżone do podpisu Wójta,
2)      decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwienia, w przedmiocie których zostali upoważnieni przez Wójta,
3)      pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.
 
§ 14
1.    Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu, z lewej strony dokumentu.
2.    Kierownik referatu ponosi odpowiedzialność za projekt decyzji podpisywanej przez Wójta.
 
§ 15
Projekty umów przygotowywane przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Urzędu muszą być parafowane przez radcę prawnego, natomiast inne dokumenty mające znaczenie prawne, na żądanie podpisującego pismo.
 
§ 16
Sekretarz gminy zapewnia prawidłowe stosowanie i korzystanie z używanych w Urzędzie pieczęci.
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
§ 17
1.      Urząd działa w strukturze Referatów i Samodzielnych Stanowisk.
2.      Referatami kierują Kierownicy.
3.      Koordynatorem wieloosobowego samodzielnego stanowiska pracy jest pracownik wyznaczony przez Wójta.
 
§ 18
Kierownicy i koordynatorzy są odpowiedzialni za realizację zadań i pracę podporządkowanych pracowników, a w szczególności:
1)      nadzorują wypełnianie obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
2)      wnioskują o dokonywanie zmian personalnych na podległych stanowiskach pracowniczych,
3)      przygotowują projekty dokumentów i odpowiadają za ich poprawność merytoryczną i prawną,
4)      zapewniają prawidłową obsługę interesantów przez podległych pracowników,
5)      nadzorują terminy załatwianych spraw,
6)      zapewniają system zastępstw w komórce w przypadku choroby lub urlopu pracownika,
7)      współdziałają z Sekretarzem w zakresie organizacji pracy podległej komórki organizacyjnej i opracowują zakresy czynności dla podległych pracowników,
8)      organizują i prowadzą bieżącą kontrolę wewnętrzną na podległych stanowiskach,
9)      współpracują z kierownikami innych referatów oraz samodzielnymi stanowiskami  w obszarze wspólnych zadań,
10) realizują zadania określone w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w częściach budżetu ich dotyczących m.in. przez ewidencjonowanie umów, faktur, protokołów i dokumentów towarzyszących,
11) uczestniczą w obradach sesji i komisji Rady Gminy,
12) realizują zadania wynikające z upoważnień i poleceń Wójta.
 
§ 19
Kierownicy i koordynatorzy wykonują swoje zadania przy pomocy podległych pracowników i obowiązani są systematycznie rozliczać pracowników z realizacji zadań i sposobu ich wykonania.
 
§ 20
W przypadku gdy kierownik komórki organizacyjnej nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn zastępuje go w czasie nieobecności wyznaczony pracownik.
 
§ 21
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy przygotowanie materiałów oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowe działanie organów Gminy, w tym:
1)      prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i przygotowywanie materiałów oraz projektów aktów administracyjnych, a także prowadzenie spraw wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2)      realizacja zadań Gminy wynikających z budżetu, uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3)      współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdawczości budżetowej,
4)      wzajemne współdziałanie, wymiana informacji, konsultacje w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd orazgminne jednostki organizacyjne,
5)      opracowywanie projektów strategii rozwoju Gminy i jej aktualizacja,
6)      przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
7)      stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8)      stosowanie zasad wewnętrznego obiegu akt zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
9)      prowadzenie rejestru przyjmowanych przez referat podań i pism,
10) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa,
11) prowadzenie rejestrów dokumentów udostępnianych,
12) prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych,
13) udzielanie informacji publicznej w trybie i zakresie określonymi przepisami prawa oraz zarządzeniem wójta,
14) realizacja zadań wynikających z programów pracy przyjętych przez organy gminy w zakresie merytorycznym komórki,
15) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, Zastępcę Wójta oraz Skarbnika i Sekretarza w zakresie przypisanych im kompetencji.
 
ROZDZIAŁ V
      ORGANIZACJA URZĘDU      
 
§ 22
1.      W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska:
1)      Referat Geodezji i Rolnictwa GR
2)      Referat Budżetu i Finansów BF
3)      Referatu Sprawozdawczości Finansowej i Analiz   BA
4)      Referat Administracyjno – Organizacyjny SA
5)      Referat Spraw Obywatelskich SO
6)      Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska GK
7)      Referat Inwestycji i Remontów IR
8)      Referat Zamówień Publicznych i Programów Unii Europejskiej ZP
9)      Biuro Rady RG
10) Wieloosobowe Stanowisko ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego UA
11) Wieloosobowe stanowisko ds. Kultury i Spraw Społecznych KS
12) Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i BHP   OC
13) Stanowisko Radca Prawny RP
14) Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego Audytu AW
2. Ponadto w Urzędzie działa:
1)      Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych IN
2)      Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień PA
 
§ 23
W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1)      Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa,
2)      Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
3)      Kierownik Referatu Sprawozdawczości Finansowej i Analiz, 
4)      Kierownik Referatu Administracyjno – Organizacyjnego,
5)      Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
6)      Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,          
7)      Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,
8)      Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Programów Unii Europejskiej,
9)      Kierownik Biura Rady.
 
ROZDZIAŁ VI
ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
§ 24
Do zadań Referatu Geodezji i Rolnictwa należy:
1)      prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
2)      prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dot. wywłaszczania nieruchomości bądź ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Gminy,
3)      prowadzenie spraw związanych z działalnością wspólnot gruntowych w zakresie ustalonym przez ustawę o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i statutów wspólnot,
4)      prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
5)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania i zarządzania komunalnymi nieruchomościami, w tym:
a)         ich zbywania,
b)       oddawania w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd wraz z wystawianiem dokumentów określających zobowiązania finansowe stron zawartych umów, kontrolą realizacji tych zobowiązań, a także dochodzenia zapłaty wierzytelności Gminy z tytułu zawartych umów,
6)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wartości nieruchomości komunalnych, opłat za korzystanie z nich, zlecanie do wyceny rzeczoznawcy,
7)      prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
8)      prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
9)      przygotowywanie, w uzgodnieniu z Referatem Budżetu i Finansów oraz Stanowiskiem ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dokumentów związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
10) zlecanie wykonywania, w porozumieniu ze Stanowiskiem ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, operatów z wycenami nieruchomości do spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dot. opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
11) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Gminy, nieodpłatnie lub za odszkodowaniem, nieruchomości w tym gruntów znajdujących się w liniach rozgraniczających ulic, należących do osób fizycznych i prawnych,
12) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
13) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
14) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
15) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
16) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
17) badanie stanu własnościowego nieruchomości opuszczonych i porzuconych,
18) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa oraz wydawania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń indywidualnych i ich rodzin,
19) przeprowadzanie kontroli dokonywania przez  rolników obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz budynków rolniczych,
20) prowadzenie spraw związanych z: umarzaniem należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice, udzieleniem innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, w zakresie zagadnień prowadzonych przez referat.
21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych w tym również prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku i konopi,
22) analizowanie i diagnozowanie procesów gospodarki gruntami na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego,
23) zbieranie informacji i przygotowanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 
§ 25
Do zadań Referatu Budżetu  i Finansów należy:
1)      obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych,
2)      prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej mienia Gminy,
3)      rozliczanie wyników inwentaryzacji,
4)      dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
5)      przeprowadzanie kontroli obiegu dokumentów finansowo księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)      obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy, w tym prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, rozliczanie należności z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
7)      prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu i Gminy,
8)      prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
9)      przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych
10) prowadzenie spraw z związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami podatków oraz opłat należnych Gminie a pobieranych przez urzędu skarbowe,
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego we cenie oleju napędowego,
12) obsługa kasowa opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
13) prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej należności podatkowych i opłat lokalnych,
14) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności gminy z wyłączeniem wierzytelności określonych w § 24 pkt 5 oraz § 31 pkt 10,
15) współdziałanie z Referatami Geodezji i Rolnictwa oraz Stanowiskiem ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w wykonywaniu przez nie zadań związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
16) prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT,
17) przygotowywanie, na wniosek zainteresowanych,  zaświadczeń o stanie majątkowym,
 
§ 26
Do zadań Referatu Sprawozdawczości Finansowej i Analiz należy:
1)      opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych,
2)      sporządzanie sprawozdań jednostkowych z działalności finansowej i budżetowej Gminy,
3)      opracowywanie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy,
4)      prognoza budżetowa - analiza długu publicznego,
5)      prowadzenie spraw związanych z finansową obsługą inwestycji realizowanych przez Gminę,
6)      opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy,
7)      obsługa bankowa budżetu gminy,
8)      współpraca z komórkami Urzędu Gminy w celu pozyskiwania dochodów do budżetu Gminy,
 
§ 27
Do zadań Referatu Administracyjno – Organizacyjnego należy w szczególności:
1)      prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
a)      dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
b)      przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
c)      przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
d)      przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu,
e)      prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
f)       ewidencja czasu pracy pracowników,
 
2)      prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 
3)      prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.
 
4)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i w używaniu znajdujących się w Urzędzie.,
 
5)      z zakresu promocji Gminy:
a)      opracowanie założeń strategii promocji gminy,
b)      opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu,
 
6)      z zakresu polityki informacyjnej gminy:
a)      bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz gminy,
b)      współpraca  ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku gminy,
c)      kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy, na stronach internetowych. gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi,
 
7)      z zakresu informatyki:
a)      prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu,
b)      prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową i pocztą elektroniczną Urzędu,
c)      prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu,
d)      analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
e)      prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki,
 
8)      z zakresu spraw administracyjnych:
a)      zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych,
b)      zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
c)      zakup i rozdysponowanie materiałów biurowych,
d)      utrzymanie estetyki w otoczeniu Urzędu,
e)      obsługa potrzeb transportowych Urzędu,
f)       kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice.
 
9)      z zakresu spraw kancelaryjnych:
a)      obsługa kancelaryjna Wójta i Zastępcy Wójta,
b)       ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji oraz przesyłek,
c)        prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
d)       wysyłanie korespondencji i przesyłek,
e)        przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
f)         prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
g)        prenumerowanie dzienników urzędowych i prasy,
h)        wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie obwieszczeń i wezwań przesyłanych do Urzędu przez sądy, organy podatkowe i inne instytucje państwowe i samorządowe,
i)          informowanie interesantów o właściwości rzeczowej, organów Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu.
 
§ 28
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należą zadania z zakresu:
1)      Ewidencji ludności i ewidencji wojskowej poborowych, a w szczególności:
a)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
b)      prowadzenie ewidencji ludności,
c)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
d)      prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,
e)      przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
f)       prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
g)      udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
h)      prowadzenie spraw związanych z uznawaniem poborowego za jedyną osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
 
2)      Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie:
a)      rejestracji przedsiębiorców,
b)      wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c)      przeprowadzania kontroli zarejestrowanych przedsiębiorców.
d)      wspierania działalności gospodarczej,
 
3)      Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i zaszeregowaniem pól biwakowych oraz ewidencją obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
 
4)      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 
5)      Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 
6)      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenia imprez masowych.
 
§ 29
Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
1)      przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie remontów i eksploatacji dróg, oświetlenia, zieleni, wodociągów i  kanalizacji,
2)      przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań w zakresie remontów i eksploatacji dróg, oświetlenia, zieleni, wodociągów,  kanalizacji, porządku i czystości
3)      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem należącymi do Gminy lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
4)      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
5)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,
6)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zastępczych,
7)      prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
8)      prowadzenie spraw związanych z określaniem stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
9)      prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami i obiektami pamięci narodowej,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg gminnych,
11) prowadzenie spraw dot. kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określaniem wysokości opłat i kar,
13) prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem użytkownikom maszyn i innych urządzeń technicznych wykonania czynności zmierzających do ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
14) prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy ze stanowiskiem ds. Obrony Cywilnej,
15) prowadzenie spraw w zakresie rozstrzygania sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
16) współpraca ze spółkami wodnymi,
17) inicjowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
18) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy a także bieżąca kontrola obszaru Gminy w tym zakresie,
19) prowadzenie spraw związanych z: umarzaniem należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice, udzieleniem innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, w zakresie zagadnień prowadzonych przez referat.
20) prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,
22) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
23) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
24) współpraca ze służbami weterynaryjnymi.
 
§ 30
Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:
1)      przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę,
2)      prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
3)      przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
4)      przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
5)      prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
6)      sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne i przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia,
7)      uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
8)      opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
9)      prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych,
10) prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie zgłoszeń na budowę przyłączy wodociągowych,
11) gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej,
12) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
13) współdziałanie z eksploatatorami urządzeń technicznych,
14) opracowanie projektów programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych.
 
§ 31
Do zadań Samodzielnego wieloosobowego Stanowiska ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
1)      przygotowywanie materiałów do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)      koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)      przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
5)      przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i nie obowiązujących,
6)      ocena skutków ekonomicznych dla Gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na etapie projektów i w trakcie realizacji,
7)      przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8)      prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
9)      przygotowanie dla Wójta Gminy materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
10) prowadzenie, w porozumieniu z Referatami: Budżetu i  Finansów oraz Geodezji i Rolnictwa, spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
11) prowadzenie, w porozumieniu z Referatami: Geodezji i Rolnictwa oraz Budżetu i Finansów, spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
12) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektówdecyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących nakazu wstrzymania użytkowania terenu do czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania,
16) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
17) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo,
18) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
19) wydawanie zaświadczeń w sprawach różnych, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
20) analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju,
21) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
22) zbieranie informacji i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 
§ 32
Do zadań Samodzielnego wieloosobowego stanowiska ds. Kultury i Spraw Społecznych należy:
1)      współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
2)      prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez organizacje pożytku publicznego,
3)      z zakresu spraw kultury i sportu:
a)      prowadzenie rejestru instytucji kultury,
b)      przygotowywanie rocznych planów działalności kulturalnej oraz sprawozdań z ich realizacji,
c)      prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
d)      prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
e)      organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
f)        współpraca z kołami emerytów i rencistów,
g)      promowanie twórczości ludowej,
4)      z zakresu spraw ochrony zdrowia:
a)      organizacja masowych badań kontrolnych dla mieszkańców gminy,
b)      propagowanie zdrowego trybu życia,
c)      edukacja w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
d)      współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie Gminy,
 
§ 33
Do zadań Biura Rady należy:
1)      prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji,
2)      gromadzenie przygotowanych materiałów związanych z porządkiem obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz ich przekazywanie, po podpisaniu projektu porządku obrad, radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli,
3)      prowadzenie rejestrów uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji podejmowanych przez Radę Gminy,
4)      prowadzenie rejestru interpelacji radnych,
5)      przekazywanie za pośrednictwem kancelarii korespondencji do i od Rady i jej Komisji,
6)      protokołowanie obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy,
7)      wysyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz do publikacji,
8)      przekazywanie do publikacji na strony internetowe gminy protokołów z sesji rady, zawiadomień o sesjach Rady Gminy oraz o posiedzeniach komisji Rady Gminy,
9)      prowadzenie zbioru oryginałów protokołów z posiedzeń Rady
10) obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady,
 
§ 35
Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i BHP należy:
1)      z zakresu obrony cywilnej prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obronnością i obroną cywilną, a w szczególności:
a)      przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
b)      tworzenia formacji obrony cywilnej,
c)      nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
d)      świadczenia na rzecz obrony,
e)      współdziałanie i wymiana informacji z organami wojskowymi, policją i strażą pożarną,
f)        bieżące planowanie działań Gminnego Zespołu Reagowania,
2)      z zakresu spraw BHP:
a)      prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
b)      kontrola spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.
 
§ 36
Do zadań stanowiska Radca Prawny należy:
1)      obsługa prawna Rady i Urzędu,
2)      opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,
3)      opiniowanie zgodności z prawem przygotowywanych aktów administracyjnych,
4)      opiniowanie projektów umów i porozumień przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
5)      wydawanie opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Gminę,
6)      występowanie jako pełnomocnik lub zastępca procesowy w sprawach sądowych prowadzonych przez Gminę.
 
§ 37
Do zadań Referatu ds. Zamówień Publicznych i Programów Unii Europejskiej   należy w szczególności:
1)      prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
2)      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
3)      współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
4)      przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
5)      prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
6)      gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu
7)      nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy,
8)      archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w urzędzie gminy,
9)      bieżące monitorowanie i informowanie Wójta oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej,
10) prowadzenie bazy danych złożonych projektów,
11)      przygotowanie aplikacji dla wybranych przez Urząd projektów,
12) planowanie przygotowania niezbędnych dokumentów strategicznych prawidłowej absorpcji środków pomocowych.
13)      koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektów.
14) bieżące   nadzorowanie   zgłoszonych do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej projektów Gminy.
15) przygotowywanie okresowych i bieżących informacji w zakresie udziału Polski w programach wspólnotowych UE, w szczególności w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Michałowice,
 
§ 38
Do zadań stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego:
1)      z zakresu kontroli wewnętrznej:
a)      opracowywanie rocznych planów kontroli,
b)      dokonywanie kontroli w urzędzie gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez wójta gminy oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
c)      ustalenia stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,
d)      opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli,
e)      opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do akceptacji przez Wójta,
2)      z zakresu audytu wewnętrznego:
a)      przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
b)      przygotowanie programu zadania audytowego,
c)      prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
d)      badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
e)      dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur,
f)        dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
g)      sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego.
 
§ 39
Do zadań Pełnomocnika Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
1)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie,
2)      ochrona systemów i sieci teleinformatycznej,
3)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4)      kontrola zabezpieczenia dokumentów w Urzędzie,
5)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
6)      prowadzenie rejestrów umów, zleceń,
7)      współpraca z właściwymi jednostkami służb ochrony państwa,
 
§ 40
Do zadań Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień należy:
1. Prowadzenie spraw związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:
1)   prowadzenie analizy problemów alkoholowych,
2)   przygotowywanie, wspólnie z komisją i przedkładanie Wójtowi projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, projektu preliminarza jego wykonania i projektu sprawozdania z jego realizacji,
3)   ogłaszania i prowadzenia konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4)   bieżąca koordynacja zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
5)   udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz właściwych merytorycznie komisji Rady Gminy,
6)   współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.
2.      Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, w szczególności:
1)      prowadzenie analizy problemów narkomanii,
2)      przygotowywanie, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
3)      współpraca z placówkami oświatowymi gminy w zakresie działalności informacyjno-edukacyjnej.
 
§ 41
Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
1)      utrzymanie czystości pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu,
2)      utrzymanie estetyki na zewnątrz budynku Urzędu,
3)      przyjmowanie i wydawanie kluczy od pomieszczeń budynku Urzędu,
4)      otwieranie i zamykanie budynku Urzędu, po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia przed włamaniem i p.poż.
 
ROZDZIAŁ VII
ZASADY I TRYB PRACY URZĘDU
 
§ 42
1.      Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2.      Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.
3.      Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 
§ 43
1.      Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1)       udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
2)       przygotowywania rozstrzygnięcia spraw w miarę możliwości niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu ich załatwienia,
3)       informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
4)       powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
5)       informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia wydanych rozstrzygnięć.
2.      Interesanci mają prawo wnosić sprawy w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, telegraficznej lub za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej.
 
§ 44
Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową i dyscyplinarną przed Wójtem.
 
§ 45
Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają ich zakresy czynności ustalane przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzane przez Wójta.
 
§ 46
1.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2.      Dysponowanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 47
W celu właściwego przekazywania informacji oraz zawiadamiania obywateli o zasadach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Gminy stosuje się:
1)      tablice ogłoszeń,
2)      informację w sieci internetowej na stronach internetowych Gminy,
3)      tablica informacyjna o godzinach pracy Urzędu, dniach i godzinach przyjęć interesantów przez Wójta w zakresie skarg i wniosków,
4)      tablica informacyjna o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Urzędzie,
5)      tabliczki na drzwiach pokoi biurowych wyszczególniające nazwę komórki, nazwiska i imiona pracowników, stanowiska służbowe.
 
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 48
Integralną częścią regulaminu jest Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice
 
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice - 2006
 
     
Wójt Gminy
 
 W
 1
           
                     
Zastępca Wójta
 
 Z
 1
       
Skarbnik Gminy
 
 B
 1
 
Sekretarz Gminy
 
   S
    1
                     
Referat Inwestycji i Remontów
 
 IR
8,6
  Stan. ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
UA
 2
 
  Referat Sprawozdawczości Finansowej i Analiz
 BA
3
  Referat Administracyjno-Organizacyjny
 SA
5,5
                     
Referat Gosp. Kom. i Ochr. Środowiska
 
GK
8
  Referat Geodezji i Rolnictwa
GR
 5
  Referat Budżetu i Finansów
BF
9
  Referat Spraw Obywatelskich
SO
 3
                     
Referat Zamówień Publicznych i Programów UE
ZP
 3
  Stan. ds. Obrony Cywilnej i BHP
OC
 1
        Biuro Rady
RG
 2,5
                     
      Stan. ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
AW
 1,5
        Stan. ds. Kultury i Spraw Społecznych
KS
2,5
                     
      Radcy Prawni
RP
1,5
        Pracownicy obsługi 3
                     
      Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Probl.Alkohol i Uzależni.
PA
0,5
           
                     
      Pełnomocnik Wójta ds. Informacji Niejawnych IN    
Data publikacji: 03.10.2006 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Dariusz Ruta