Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:42

Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1
Przyjąć Regulamin Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na terenie Gminy Michałowice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 177/2001 Zarządu Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na terenie Gminy Michałowice
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI   I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
§ 1
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Michałowice działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta Gminy Michałowice
 
§ 2

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w współpracy z Wójtem Gminy Michałowice, głównie poprzez Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Zadania Komisji
§ 3
Do zadań Komisji należy:
1)      przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
2)      motywowanie do leczenia i kierowanie na terapię osoby uzależnione od alkoholu oraz współuzależnione,
3)      informowanie o możliwościach i formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych,
4)      udzielanie wskazówek prawnych i formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych,
5)      prowadzenie poradnictwa terapeutycznego,

6)      współpraca z policją, opieką społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,

7)      prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
8)      udzielanie pomocy i wsparcia osobom, po zakończeniu terapii odwykowej,

9)      wydawanie opinii dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Michałowice,

10) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa.
 
§ 4
  1. Komisja działa zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok.
  2. Harmonogram pracy Komisji zatwierdza Wójt Gminy Michałowice.
  3. Środki na finansowanie działalności Komisji planowane są w budżecie Gminy na dany rok.
  4. Obsługę finansową i księgową Komisji prowadzi Urząd Gminy w Michałowicach.
 
§ 5
1.      Komisja pracuję podczas:
1)      posiedzeń,
2)      dyżurów członków Komisji
3)      dyżurów w punkcie informacyjno – konsultacyjnym
4)      kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
5)      konsultacji z instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych
6)      udziału w rozprawach w charakterze świadka, o ile zachodzi taka konieczność.
2.      Dyżury w punkcie informacyjno – konsultacyjnym pełnione są przez trzech członków Komisji.
3.      Dyżury w sprawie podejmowania działań o leczenie odwykowe pełnione są przez dwóch członków Komisji.

4.      Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dokonuje dwóch członków Komisji. Kontrole prowadzone są zgodnie z rocznym planem, zatwierdzonym przez Komisję.

 
§ 6
1.      Przewodniczącego Komisji powołuje Wójt Gminy Michałowice.
2.      Przewodniczący może sam spośród członków Komisji wyznaczyć swojego zastępcę.
 
§ 7
1.      Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca.
2.      Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy.
3.      Przewodniczący Komisji może zmienić termin posiedzenia, jeśli wymagają tego prowadzone działania.
4.      Komisja zobowiązana jest do składania rocznego sprawozdania ze swojej pracy Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 8
Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące jej członkami.
 
§ 9
1.      Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.      Za sporządzenie protokołu odpowiada przewodniczący Komisji.
3.      Protokół posiedzenia sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Komisji.
4.      Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują protokolant i przewodniczący Komisji.
5.      Protokoły posiedzeń przechowywane są w szafie pancernej – w siedzibie Komisji.
 
§ 10
Komisja jest zobowiązana do prowadzenia i przechowywania następującej dokumentacji:
1)      dziennika korespondencyjnego, do którego należy wpisywać wszystkie pisma wychodzące i wpływające do Komisji,
2)      rejestru wydanych opinii,
3)      zeszytu prowadzonych czynności podczas dyżurów wraz z wykazem obecności,
4)      protokołów posiedzeń Komisji,
5)      protokołów z kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
6)      teczek klientów.
§ 11

1.      Rezygnacja z pracy w Komisji powinna być złożona na piśmie do przewodniczącego Komisji, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wójta Gminy Michałowice.

2.      Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta o odwołanie członka Komisji, w przypadku gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w pracach Komisji zgodnie z harmonogramem.

 
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Michałowice.
Data publikacji: 28.07.2006 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Marcin Walichnowski