Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 11:41

Zarządzenie Nr 37 /2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust. 2 oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  ( Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ), Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok  w brzmieniu  załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok Radzie Gminy Michałowice.

 

§ 3

Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 28.07.2006 11:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski