Urząd Gminy Michałowice
30.03.2007 14:32

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2006 rok.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2006 rok w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2006 rok Radzie Gminy Michałowice.
 
§ 3
Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 30.03.2007 14:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Izabela Gora