Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2008 15:41

Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn, zm.) oraz § 8 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
 
§ 3
Traci moc Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony w kwietniu 2005 r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 sierpnia 2008r.
 

 

Załącznik do zarządzenia
NR 125 /08 
Gminy Michałowice
z dnia 4 września 2008
 
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Ośrodka.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowiece z siedzibą w Nowej Wsi,
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
4) Komórkach organizacyjnych ośrodka – należy przez to rozumieć wyodrębnione 
w strukturze organizacyjnej ośrodka sekcje składające się z wieloosobowych stanowisk pracy lub samodzielne stanowiska pracy, które wykonują zadania o jednorodnym lub podobnym charakterze , samodzielnie,
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Michałowice,
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Michałowice.
 
§ 3
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Michałowice.
2. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminy Michałowice w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania własne i zlecone wynikające z odrębnych przepisów przekazane do realizacji ośrodkowi.
 
§ 4
Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta, Statutu oraz zarządzeń kierownika.
 
Rozdział II
Zasady kierowania ośrodkiem
 
§ 5
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.
2. Kierownik kieruje pracą ośrodka przy pomocy głównego księgowego oraz koordynatorów.
3. Kierownik określa szczegółowy zakres obowiązków podległych mu pracowników.
4. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, komunikatów.
5. Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych 
w ośrodku.
6. W czasie nieobecności kierownika, ośrodkiem kieruje wyznaczony pracownik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 
§ 6
1. Kierownik  jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Kierownik decyduje samodzielnie o zatrudnianiu, zwalnianiu, wynagradzaniu, przyznawaniu nagród, udzielaniu kar porządkowych i innych sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników ośrodka.
3. Kierownik wykonuje zadania według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i ustaleń Wójta Gminy.
Rozdział III
Organizacja Ośrodka
 
§ 7
1. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzą: sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
2. Podstawową strukturę organizacyjną ośrodka przedstawia Schemat Organizacyjny Ośrodka, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
§ 8
1.W skład ośrodka wchodzą następujące sekcje i samodzielne stanowiska pracy:
1) sekcja pomocy środowiskowej - PŚ
2) sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - ŚR
3) sekcja ekonomiczno-administracyjna - SK
4) główny księgowy - GK
5) radca prawny - RP
2. W ramach sekcji mogą występować samodzielne stanowiska pracy.
3. Pracą sekcji kieruje kierownik ośrodka lub koordynator wyznaczony przez kierownika ośrodka spośród pracowników tej sekcji.
 
Rozdział IV
Zakresy działania sekcji i samodzielnych stanowisk pracy
 
§ 9
Kierownik ośrodka odpowiedzialny jest za:
1) organizację pracy ośrodka oraz nadzór i kontrolę wykonywanych zadań,
2) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
3) sporządzanie planu budżetu ośrodka oraz gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi i rozliczanie realizowanych zadań,
4) współtworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej poprzez tworzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej na terenie Gminy Michałowice,
5) przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka,
6) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
7) współpracę z Radą Gminy i jej komisjami, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi, a także z zakładami pracy w celu realizacji zadań 
z pomocy społecznej.
 
§ 10
Koordynatorzy oraz samodzielne stanowiska pracy odpowiadają za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
1) terminowość, rzetelność i zgodne z prawem załatwianie spraw
2) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych podległych pracowników oraz prawidłowa obsługę interesanta
3) opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw
4) projekty dokumentów i ich poprawność merytoryczna i prawną
5) system zastępstw w sekcji
6) bieżącą kontrolę wewnętrzną podległych stanowisk
 
§ 11
1. Sekcja pomocy środowiskowej składa się z pracowników socjalnych pracujących 
w rejonach, którzy realizują zadania ustawy o pomocy społecznej.
2. Do zadań sekcji należy w szczególności :
1) ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych,
2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów,
3) współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, powiatowym urzędem pracy, zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania środowiska i problemów mieszkańców gminy,
4) pobudzanie społecznej aktywności,
5) planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielenia pomoc spełnia swoje zadania,
6) poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
7) poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą przyczynić się do lepszego planowania pomocy,
8) prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej
i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości,
10) świadczenie pracy socjalnej.
 
§ 12
Sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wykonuje zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378 ze zm.) w szczególności poprzez: przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ustalanie uprawnień do tych świadczeń,
1) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych,
2) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego i odbieranie oświadczeń majątkowych,
3) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
4) sporządzanie sprawozdań dotyczących świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
5) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
6) współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do alimentacji oraz z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
 
§ 13
Sekcja ekonomiczno-administracyjna wykonuje w szczególności zadania w zakresie :
1) obsługi finansowo- księgowej ośrodka,
2) windykacji należność,
3) sprawozdawczości budżetowej,
4) prowadzenia rejestru umów,
5) prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
6) spraw pracowniczych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
7) obsługi administracyjno-biurowej,
 
§ 14
Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację budżetu ośrodka i gospodarkę finansową wykonując następujące zadania:
1) prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków budżetowych.
 
§ 15
Radca prawny wykonuje zadania zgodnie z ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm. ) w szczególności poprzez :
1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych pracownikom ośrodka,
2) opiniowanie i tworzenie aktów wewnętrznych ośrodka,
3) tworzenie projektów decyzji administracyjnych,
4) udzielanie porad prawnych klientom ośrodka,
5) występowanie w charakterze pełnomocnika ośrodka.
 
§ 16
W celu właściwego wykonywania zadań komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy zobowiązane są do bieżącej współpracy.
 
§ 17
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy znajdujące się w aktach osobowych pracownika
 
Rozdział V
Funkcjonowanie ośrodka
 
§ 18
Funkcjonowanie ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 
§ 19
Organizację pracy oraz rozkład czasu pracy ośrodka określa Regulamin Pracy wprowadzony do stosowania zarządzeniem kierownika.
 
§ 20
1. Ośrodek czynny jest w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00 a pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 – 16.00 z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W każdy piątek tygodnia godziny od 12 do 16 są godzinami wewnętrznymi dla pracowników ośrodka.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 21
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania ośrodka ustala kierownik.
 
§ 22
Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze zmiany zarządzenia.
                                              

 

                                                                                  Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
 
 gops.schem.org
Data publikacji: 24.08.2016 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:55
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski