Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.11.2008 17:08

Zarządzenie Nr 171/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 2 pkt 2, art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)- Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2009 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2009 Radzie Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Przesłać projekt uchwały budżetowej na 2009 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 19.11.2008 17:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski