Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.01.2009 14:49

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 stycznia 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Michałowice
Zarządzenie Nr 10/2009
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 16 stycznia 2009 r.
 
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Michałowice
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.      Wprowadza się w Urzędzie Gminy Michałowice system przygotowania pracowników samorządowych podejmujących pracę w Urzędzie, zwany dalej „służbą przygotowawczą".
2.      Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy, do należytego wykonywania obowiązków pracownika samorządowego na zajmowanym stanowisku pracy.
3.      Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 nr 223 poz.1458), na czas nieokreślony albo określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
 
§ 2
1.      Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.      Służba przygotowawcza nie obejmuje pracowników, którzy zatrudnieni są na zastępstwa.
3.      Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia służby przygotowawczej podejmuje Wójt Gminy, na wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, po zapoznaniu się z opinią Sekretarza Gminy.
4.      Zwolnienie, o którym mowa w ust.3, nie obejmuje zwolnienia z egzaminu.
5.      Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.
6.      Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.
 
§ 3
1.      Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 1 miesiąca od zatrudnienia.
2.      Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
3.      Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie. 
4.      O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie trwania tej służby decyduje Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej.
5.      Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy łącznie.
6.      Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.
7.      Stanowisko ds. kadrowo administracyjnych Urzędu zapewnia planowanie i organizację przebiegu służby przygotowawczej.
 
§ 4
1.      W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik przez 3/4 tygodniowego czasu pracy wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a w pozostałym czasie odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.
2.      Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.
3.      Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy z komórką organizacyjną pracownika.
4.      Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej.
5.      Dla pracownika odbywającego służbę przygotowawczą ustala się opiekuna.
6.      Opiekunem pracownika odbywającego służbę przygotowawczą jest:
1)      w przypadku pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej - kierownik komórki organizacyjnej,
2)      w przypadku pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku - inny pracownik o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadający co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej wskazany przez Sekretarza Gminy w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy.
7.      Do zadań opiekuna należy w szczególności:
1)      zapoznanie pracownika z zadaniami Urzędu oraz specyfiką pracy w administracji samorządowej,
2)      wspomaganie w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie pracownika w rozwijaniu kompetencji i samodzielnym wykonywaniu jego obowiązków.
 
§ 5
1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
1)     zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
2)     zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,
3)     zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych,
4)     poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
5)     zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasady gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:
a)      ustawą o samorządzie gminnym,
b)      ustawą o pracownikach samorządowych,
c)      podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
d)     podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych,
e)      podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,
f)       podstawowymi zagadnienia z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
g)      instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,
h)      Statutem Gminy Michałowice, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Regulaminem Pracy Urzędu,
6)     szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo,
7)     szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,
8)     nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów uchwał i zarządzeń oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,
2.      Stanowisko ds. kadrowo - administracyjnych:
 
1)     prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem służby przygotowawczej,
2)     organizuje egzaminy.
 
§ 6
Po zakończeniu służby przygotowawczej opiekun sporządza opinię o pracowniku, którą przekazuje do stanowiska ds. kadrowo administracyjnych.
 
§ 7
1.      Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy w składzie:
1)     Przewodniczący Komisji       -  Sekretarz Gminy
2)     Sekretarz Komisji                   -  pracownik stanowiska ds. kadrowo-administracyjnych
3)     Członkowie Komisji        - dwóch doświadczonych pracowników Urzędu Gminy posiadających co najmniej 5 – letni staż pracy wskazanych przez sekretarza i zatwierdzonych przez Wójta.
2.      Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na co najmniej 10-dni przed egzaminem.
3.      Stanowisko ds. kadrowo-administracyjnych zawiadamiania pracownika dopuszczonego do egzaminu o terminie i miejscu egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
§ 8
1.      Egzamin kończący służbę przygotowawczą ma formę testu zamkniętego składającego się z 50 pytań, oraz formę testu otwartego składającego się z 5 pytań.
2.      Na każde pytanie testu zamkniętego możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1 punkt, a za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0 punktów.
3.      Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie testu otwartego przyznaje się 5 punktów, za niepełną odpowiedź przyznaje się 2 punkty, a za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0 punktów.
§ 9
1.      Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 60% pytań egzaminacyjnych.
2.      Sprawdzian wiedzy trwa 90 minut.
3.      Egzamin odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu w obecności co najmniej 2 członków Komisji.
4.      Komisja po przeprowadzeniu egzaminu przystępuje do sprawdzenia i oceny.
5.      Obrady Komisji są niejawne.
6.      Informacje o wynikach Komisja przedstawia najpóźniej w dniu następnym.
7.      Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sporządza się protokół, podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji egzaminacyjnej.
8.      Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.
9.      Stanowisko ds. kadrowo - administracyjnych:
 
1)     prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem służby przygotowawczej,
2)     organizuje egzaminy.
 
§ 10
1.      Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 9 ust.7 Sekretarz Gminy wydaje pracownikowi zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.      Drugi egzemplarz zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej włącza się do akt osobowych pracownika.
 
§ 11
1.      Wszystkie czynności zastrzeżone w zarządzeniu dla Sekretarza może przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.
2.      Wszelkie decyzje Sekretarza Gminy wynikające z realizacji niniejszego zarządzenia uzgadniane są z Kierownikiem Urzędu.
3.      Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub stanowisku kierownika referatu kompetencje kierownika referatu określone w zarządzeniu wykonuje bezpośredni przełożony zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy.
 
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

Załącznik do
Zarządzenia nr 10/2009
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 16 stycznia 2009 roku
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu służby przygotowawczej
 
Pan(i) …………………………………………………………………....... urodzony(a) w dniu …………………………r. w…………………… odbył (a) w okresie ………………………….............………  służbę przygotowawczą  na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Michałowice  i ukończył (a) ją dnia ……………………....... r. z wynikiem ……………………………………..
Data publikacji: 28.01.2009 14:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 238
Autor: Zofia Idzikiewicz