Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.11.2009 14:50

Zarządzenie Nr 258/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Michałowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 2 pkt 2, art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt uchwały budżetowej na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2.

Przesłać projekt uchwały budżetowej na 2010 rok o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 16.11.2009 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta