Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.11.2009 09:47

Zarządzenie Nr 259/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia prognozy długu Gminy Michałowice na koniec roku 2009 i lata następne.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1.

Przyjąć prognozę długu Gminy Michałowice na koniec roku budżetowego 2009 r. i lata następne w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2.

Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice prognozę o której mowa w § 1 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.

 
§ 3.

Przesłać prognozę o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 17.11.2009 09:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta