Urząd Gminy Michałowice
10.08.2010 11:19

Zarządzenie Nr 112/10 Wójta Gminy Micgałowice z 12 lipca 2010r.

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego dz. nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 we wsi Granica.

Na podstawie art. 17 pkt. 12 w związku z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego dz. nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 we wsi Granica postanawiam:

 
§ 1.

Rozpatrzyć uwagi zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowice.

 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Załączniki

Data publikacji: 10.08.2010 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta