Urząd Gminy Michałowice
30.08.2010 15:37

Zarządzenie Nr 135/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 pkt 2 art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 2

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku  Radzie Gminy Michałowice.

 
§ 3

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 30.08.2010 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta