Urząd Gminy Michałowice
30.08.2010 16:10

Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 pkt 2 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przedstawić informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Zarządzenia - Radzie Gminy Michałowice.

 
§ 2

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Zarządzenia -  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 30.08.2010 16:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta