Urząd Gminy Michałowice
11.10.2010 10:25

Zarządzenie Nr 156/2010 Wójta Gminy Michałowice z 6 października 2010r.

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

Na podstawie art. 11 pkt. 11 w związku z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice postanawiam:

 
§ 1.

Rozpatrzyć uwagi zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowice.

 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

(-)

Załączniki

Data publikacji: 11.10.2010 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta