Urząd Gminy Michałowice
17.01.2012 11:30

Zarządzenie Nr 191/11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia: 8 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej zgodnie z § 5 zarządzenia nr 100/07/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 czerwca 2007 r. z późn. zm.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa materiałów dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu realizowanych w ramach projektu pn.  „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej  w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” 

w składzie:

 
1) Przewodniczący: Piotr Pacyna
2) Sekretarz: Karolina Mąkal
3) Członek: Andrzej Łuszczyński
4) Członek: Józef Kawiorski
5) Członek: Karolina Borecka
6) Członek: Remigiusz Górniak
7) Członek: Andrzej Olęcki
 
§ 2.

Komisja Przetargowa działa zgodnie z Regulaminem Pracy, nadanym Zarządzeniem nr 100/07/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 czerwca 2007 r. z późn. zm.

 
§ 3.

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 17.01.2012 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Karolina Mąkal