Urząd Gminy Michałowice
14.11.2011 09:57

Zarządzenie Nr 193/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie przyznania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXIX/268/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 129, poz. 2923), zarządzam co następuje:

 
§ 1.

Przyznaję stypendia im. Jana Pawła II na okres od dnia 01 października 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r., następującym studentom szkół wyższych:

1)      *** – studentowi Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - w wysokości 600 zł,

2)      *** – studentce Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiczny i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Psychologii – w wysokości 550 zł,

3)      *** – studentce Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – w wysokości 600 zł,

4)      *** – studentce Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - w wysokości 425 zł,

5)      *** – studentce Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki - w wysokości 550 zł,

6)      *** – studentowi Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - w wysokości 550 zł,

7)      *** – studentowi Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska - w wysokości 600 zł,

8)      *** – studentowi Politechniki Warszawskiej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych – w wysokości 425 zł,

9)      *** – studentce Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu – w wysokości 425 zł,

10) *** – studentce Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej – w wysokości 425 zł,

11) *** – studentce Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych – w wysokości 425 zł,

12) *** – studentowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych – w wysokości 425 zł.

 
§ 2.

Środki finansowe na stypendia pochodzić będą z dochodów własnych gminy, zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 14.11.2011 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Dariusz Ruta