Urząd Gminy Michałowice
28.02.2012 15:20

Zarządzenie Nr 195/11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia: 15 listopada 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 2 pkt. 12, art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 
§ 1.

Wszczynam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy”

 
§ 2.

W oparciu o załącznik do niniejszego zamówienia ustalam szacunkową wartość zamówienia, określonego w § 1 na kwotę: 168.350,00 zł

 
§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania powierzam komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr 100/07/ZP Wójta Gminy Michałowicez dnia 
11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, z późn. zm. w składzie:

 

1)                Przewodniczący: Piotr Pacyna

2)                Sekretarz: Karolina Mąkal

3)                Członek: Józef Kawiorski

4)                Członek: Karolina Borecka

5)                Członek:  Andrzej Łuszczyński

6)                Członek: Stanisław Kłos

7)                Członek: Łukasz Wojtasiewicz

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 28.02.2012 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal