Urząd Gminy Michałowice
13.03.2012 15:24

Zarządzenie Nr 197/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia:15 listopada 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 2 pkt. 12, art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 
§ 1.

Wszczynam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 sztuk pomp do brudnej wody oraz 2 sztuk układów sterowania wraz z niezbędnym osprzętem na ulicznych pompowniach ścieków na terenie Gminy Michałowice”

 
§ 2.

W oparciu o załącznik do niniejszego zamówienia ustalam szacunkową wartość zamówienia, określonego w § 1 na kwotę 120.000,00 zł.

 
§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania powierzam Komisji Przetargowej, powołanej zarządzeniem Nr 196/11/ZP z dnia 15 listopada 2011 r.

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 13.03.2012 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Karolina Mąkal