Urząd Gminy Michałowice
08.12.2011 13:25

Zarządzenie Nr 203/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr  IV/21/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

- w poz. 1 „dochody ogółem”         kwotę  79 304 132,83 zastępuje się  kwotą  79 067 634,55:

- w poz. 1a „dochody bieżące”       kwotę  71 640 703,22 zastępuje się  kwotą  72 883 774,94 ;

- w poz. 1b „dochody majątkowe” kwotę   7 663 429,61  zastępuje się  kwotą    6 183 859,61 ;

- w poz. 2 „wydatki bieżące…”      kwotę  61 875 706,15 zastępuje się  kwotą   61 088 207,87;

- w poz. 2e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę 1 444 798,00  zastępuje się  kwotą  1 589 798,00; (2011 rok)

- w poz. 2e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę 2 870 000,00  zastępuje się  kwotą  3 115 000,00; (2012 rok)

- w poz. 10 „wydatki majątkowe”  kwotę  26 185 899,68  zastępuje się  kwotą 26 336 899,68 ;

- w poz. 19 „wydatki bieżące”        kwotę  63 132 807,15 zastępuje się  kwotą  62 745 308,87;

- w poz. 20 „wydatki ogółem”        kwotę  89 318 706,83 zastępuje się  kwotą  89 082 208,55.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 08.12.2011 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta